Privacy Verklaring

Om diensten aan klanten en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het voor Iduna Skincare in een aantal gevallen noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken.

Iduna Skincare respecteert de privacy van haar klanten en/of bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacyverklaring staan.

 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Doel van verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken gegevens indien u:

 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier);
 • Een intake voor een algemene behandeling krijgt;
 • Een, specialistische, schoonheidsbehandeling ondergaat.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Foto;
 • Medische achtergronden.

Wij verwerken enkel en alleen de persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven voor de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Doel van verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal onderhouden van klantcontact;
 • Het optimaliseren van de dienstverlening;
 • Het organiseren van activiteiten;
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal Iduna Skincare die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Iduna Skincare zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden zoals skinexperts of huidtherapeutes, die ten behoeve van een behandeling uw gegevens uitsluitend gebruiken voor vragen en/of informatie te verstrekken voor die behandeling. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Iduna Skincare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Iduna Skincare bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan de wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Iduna Skincare treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door Iduna Skincare.

Een verzoek hiervoor kan gestuurd worden naar info@idunaskincare.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op het verzoek .

Contactgegevens

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over de Privacyverklaring van Iduna Skincare, kunt u contact opnemen via 06-23358987 of door een e-mail te sturen naar  info@idunaskincare.nl.